Dự án Mở rộng tổng kho Đình Vũ Hải Phòng

Dự án Mở rộng tổng kho Đình Vũ Hải Phòng

Khách hàng: BQLDA Đầu tư Xây dựng các Công trình tại khu vực phía Bắc

Địa điểm: Hải Phòng

Năm: 2008

Mô tả sản phẩm:

Mô tả công suất:

Lĩnh vực hoạt động: Hóa chất

Phạm vi công việc: EPC

Phân loại: Nhóm B