Các dịch vụ môi trường

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển CECO luôn khẳng định là một đơn vị tư vấn chuyên ngành duy nhất trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất nói riêng và công nghiệp nói chung. Các dự án do CECO thực hiện đều gắn với việc phải xử lý môi trường bảo vệ lợi ích cộng đồng cũng như lợi ích nhà đầu tư.

 

Với trách nhiệm của nhà tư vấn CECO đã thành lập Trung tâm môi trường trong cơ cấu tổ chức của mình để cung cấp các dịch vụ xử lý môi trường cho nhà đầu tư.

 

Với những đóng góp của mình CECO được vinh dự là thành viên của “Hội đồng trách nhiệm xã hội tự nguyện của các doanh nghiệp Hóa chất – VRRC” với thông điệp Cam kết cho sự phát triển bền vững

 

Mục tiêu chiến lược của hoạt động VRCC sẽ phải là bằng mọi cách nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp trong quản lý rủi ro hóa chất của chính mình cũng như trong toàn bộ chuỗi giá trị sản phẩm hóa chất của mình thông qua việc không ngừng nâng cao hiệu quả của các hoạt động trong lĩnh vực “AN TOÀN”, “SỨC KHỎE” và “MÔI TRƯỜNG.”

 

Thông qua các dịch vụ tư vấn dựa trên bề dày kinh nghiệm của mình CECO cung cấp các giải pháp về môi trường bao gồm:

 

  • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA);
  • Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới trong xử lý môi trường trong công nghiệp hóa chất;
  • Dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực bảo vệ môi trương
  • Báo cáo đánh giá rủi ro, biện pháp phòng ngừa, các chương trình quản lý an toàn và kế hoạch phòng ngừa ứng phó rủi ro sự cố cho các nhà máy hóa chất;

 

Ngoài ra để đáp ứng cho việc quan trắc môi trường và các dịch vụ nghiên cứu khác liên quan CECO đã đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn của Bộ Khoa học – Công nghệ (Vilas) và Bộ tài nguyên – Môi trường (Vimcerts)

CÁC DỰ ÁN