Dinh Vu Hai Phong General Warehouse Expansion Project

Dinh Vu Hai Phong General Warehouse Expansion Project

Client: BQLDA Đầu tư Xây dựng các Công trình tại khu vực phía Bắc

Location: Hải Phòng

Time: 2008

Product Description:

Description of capacity:

Scope of activity: Hóa chất

Scope of work: EPC

Classify: Nhóm B