Đầu tư xây dựng công trình nâng công suất phân xưởng NH3 của Nhà máy Đạm Phú Mỹ và Xây dựng Nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học

Đầu tư xây dựng công trình nâng công suất phân xưởng NH3 của Nhà máy Đạm Phú Mỹ và Xây dựng Nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học

Khách hàng: Tổng công ty Phân bón & Hóa chất Dầu Khí

Địa điểm: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Năm: 2017

Mô tả sản phẩm: NH3; NPK

Mô tả công suất: 540.000 tấn/năm NH3
NPK
250.000 tấn/năm

Lĩnh vực hoạt động: Hóa chất; Phân bón

Phạm vi công việc: Lập dự toán và tổng hợp dự toán

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm A, Cấp II