Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón Điamôn Phốt phát (DAP) số 2 công suất 330.000 tấn/năm

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón Điamôn Phốt phát (DAP) số 2 công suất 330.000 tấn/năm

Khách hàng: Tập đoàn hóa chất Việt Nam – VINACHEM

Địa điểm: Khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai

Năm: 2011

Mô tả sản phẩm:

Mô tả công suất: 330.000 tấn/năm

Lĩnh vực hoạt động: Phân bón

Phạm vi công việc: EPC

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm A, Cấp III