Dự án cải tạo mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc thuộc Công ty TNHH MTV phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Dự án cải tạo mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc thuộc Công ty TNHH MTV phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Khách hàng: Công ty TNHH MTV phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Địa điểm: Thành phố Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang

Năm: 2010

Mô tả sản phẩm: Phân đạm

Mô tả công suất: 500.000 T/n

Lĩnh vực hoạt động: Phân bón

Phạm vi công việc: EPC

Phân loại: Nhóm A, Cấp II