Dự án Khai thác và Chế biến muối mỏ tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouan và huyện Xaibuoli, tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào.

Dự án Khai thác và Chế biến muối mỏ tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouan và huyện Xaibuoli, tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào.

Khách hàng: Công ty TNHH Hóa chất và Muối mỏ Việt Lào (VILACHEMSALT)

Địa điểm: Lào

Năm: 2015

Mô tả sản phẩm: KCl 95%; NaCl 98%

Mô tả công suất: 320.000 tấn KCl 95%/năm và 300.000 tấn NaCl 98%/năm

Lĩnh vực hoạt động: Khai thác và chế biến khoáng sản

Phạm vi công việc: EPC

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm A, Cấp I