Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất phân lân nung chảy công suất 300.000 tấn/năm

Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất phân lân nung chảy công suất 300.000 tấn/năm

Khách hàng: Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Địa điểm: Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Năm: 2008

Mô tả sản phẩm: Phân lân nung chảy v

Mô tả công suất: 300.000 tấn/năm

Lĩnh vực hoạt động: Phân bón

Phạm vi công việc: Báo cáo nghiên cứu khả thi

Phân loại: Nhóm B, Cấp II