Invest in building a fused phosphate fertilizer production line with a capacity of 300,000 tons/year

Invest in building a fused phosphate fertilizer production line with a capacity of 300,000 tons/year

Client: Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Location: Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Time: 2008

Product Description: Phân lân nung chảy v

Description of capacity: 300.000 tấn/năm

Scope of activity: Fertilizers

Scope of work: Báo cáo nghiên cứu khả thi

Classify: Nhóm B, Cấp II