Bồn LAB và Kho vật tư tổng hợp số 2

Bồn LAB và Kho vật tư tổng hợp số 2

Khách hàng: Công ty TNHH Hóa chất Công nghiệp

Địa điểm: Khu công nghiệp Đình Vũ – Hải Phòng

Năm: 2020

Mô tả sản phẩm: Bồn hóa chất

Mô tả công suất:

Lĩnh vực hoạt động: Hóa chất

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp I