Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sản xuất Bio-Ethanol công suất 100.000.000 lit/năm

Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sản xuất Bio-Ethanol công suất 100.000.000 lit/năm

Khách hàng: Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền trung (PCB)

Địa điểm: Khu Kinh tế Dung Quất – Quảng Ngãi

Năm: 2010

Mô tả sản phẩm: Bio-Ethanol

Mô tả công suất: 100.000.000 lít/năm

Lĩnh vực hoạt động: Hóa dầu

Phạm vi công việc: Báo cáo nghiên cứu khả thi

Phân loại: Nhóm B, Cấp II