Nhà sản xuất chính, Hầm làm mát và Nhà đóng bao, thuộc Dự án Mở rộng Dây chuyền sản xuất Thuốc nổ nhũ tương hầm lò

Nhà sản xuất chính, Hầm làm mát và Nhà đóng bao, thuộc Dự án Mở rộng Dây chuyền sản xuất Thuốc nổ nhũ tương hầm lò

Khách hàng: Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ – VINACOMIN

Địa điểm: xã Hồng Thái Tây, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Năm: 2011

Mô tả sản phẩm: Thuốc nổ nhũ tương

Mô tả công suất: 5.000T/ca/năm

Lĩnh vực hoạt động: Hóa chất

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm A, Cấp Đặc biệt