Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy công suất 100.000 T/N của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai

Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy công suất 100.000 T/N của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai

Khách hàng: Công ty cổ phần phân lân nung chảy Lào Cai

Địa điểm: Huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Năm: 2010

Mô tả sản phẩm: 100.000 T/N 300 tỷ

Mô tả công suất: 100.000 T/N 300 tỷ

Lĩnh vực hoạt động: Phân bón

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp III