Mở rộng Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (giai đoạn 2)”, Thành phố Hồ Chí Minh

Mở rộng Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (giai đoạn 2)”, Thành phố Hồ Chí Minh

Khách hàng: Ban QLDA tổng kho xăng dầu Nhà bè – PV-Oil

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Năm: 2011

Mô tả sản phẩm: Bồn chứa xăng dầu

Mô tả công suất: – Dung tích chứa sau mở rộng: 100.000 m³
– Làm mới 5 bồn 10.000 m³

Lĩnh vực hoạt động: Xăng dầu

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế

Phân loại: Nhóm B, Cấp Đặc biệt