Nhà máy sản xuất Amôn Nitrat công suất 200.000 tấn/năm và các sản phẩm hóa chất khác.

Nhà máy sản xuất Amôn Nitrat công suất 200.000 tấn/năm và các sản phẩm hóa chất khác.

Khách hàng: Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Vinacomin

Địa điểm: Cụm công nghiệp xã Thái Thọ – huyện Thái Thụy – tỉnh Thái Bình

Năm: 2008

Mô tả sản phẩm: Amôn Nitrat và các sản phẩm hóa chất khác.

Mô tả công suất: 200.000 T/n

Lĩnh vực hoạt động: Hóa chất

Phạm vi công việc: Báo cáo nghiên cứu khả thi

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm A, Cấp Đặc biệt