Lập Đề án quy hoạch – Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng Bauxit của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Lập Đề án quy hoạch – Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng Bauxit của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Khách hàng: Tập đoàn HCVN

Địa điểm: Tây Nguyên

Năm: 2010

Mô tả sản phẩm: Quy hoạch

Mô tả công suất:

Lĩnh vực hoạt động: Khai thác và chế biến khoáng sản

Phạm vi công việc: Lập quy hoạch

Phân loại: Nhóm A