Mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất phân bón Diamon photphat (DAP) Hải Phòng từ 330.000 tấn/năm lên 660.000 T/N” tại Công ty TNHH MTV DAP – Vinachem

Mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất phân bón Diamon photphat (DAP) Hải Phòng từ 330.000 tấn/năm lên 660.000 T/N” tại Công ty TNHH MTV DAP – Vinachem

Khách hàng: Công ty TNHH MTV DAP – Vinachem

Địa điểm: Đình Vũ – Hải Phòng

Năm: 2012

Mô tả sản phẩm: phân bón Diamon photphat (DAP)

Mô tả công suất: 660.000 T/n

Lĩnh vực hoạt động: Phân bón

Phạm vi công việc: Báo cáo nghiên cứu khả thi

Phân loại: Nhóm A, Cấp I