Kho cảng xăng dầu Hải Hà – Quảng Trị

Kho cảng xăng dầu Hải Hà – Quảng Trị

Khách hàng: Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà

Địa điểm: Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

Năm: 2019

Mô tả sản phẩm: Kho xăng dầu

Mô tả công suất:

Lĩnh vực hoạt động: Xăng dầu

Phạm vi công việc: Thẩm tra Thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp I