Dự án xây dựng bồn LAS & bồn hóa chất mới và mở rộng kho tổng hợp _ Nhà máy Linear Alkyl Benzene Sulfonic

Dự án xây dựng bồn LAS & bồn hóa chất mới và mở rộng kho tổng hợp _ Nhà máy Linear Alkyl Benzene Sulfonic

Khách hàng: Công ty TNHH Hóa chất công nghiệp

Địa điểm: Khu công nghiệp Đình Vũ

Năm: 2017

Mô tả sản phẩm: Bồn hóa chất

Mô tả công suất:

Lĩnh vực hoạt động: Hóa chất

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Cấp I