Dự án đầu tư xây dựng Dây chuyền sản xuất NPK công suất 150.000 tấn/năm của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Dự án đầu tư xây dựng Dây chuyền sản xuất NPK công suất 150.000 tấn/năm của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Khách hàng: Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Địa điểm: Lâm Thao

Năm: 2012

Mô tả sản phẩm: NPK

Mô tả công suất: 150.000 T/n

Lĩnh vực hoạt động: Phân bón

Phạm vi công việc: Báo cáo nghiên cứu khả thi

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp III