Dự án “Đầu tư nâng công suất Nhà máy Đường số 2 từ 4.000 tấn mía/năm lên 7.500 tấn mía/năm” của Công ty CP Mía đường Lam Sơn

Dự án “Đầu tư nâng công suất Nhà máy Đường số 2 từ 4.000 tấn mía/năm lên 7.500 tấn mía/năm” của Công ty CP Mía đường Lam Sơn

Khách hàng: Công ty CP Mía đường Lam Sơn

Địa điểm: Thanh Hóa

Năm: 2010

Mô tả sản phẩm: Đường

Mô tả công suất: 7.500 tấn mía/năm

Lĩnh vực hoạt động: Công nghiệp tiêu dùng

Phạm vi công việc: Thẩm tra thiết kế và dự toán

Phân loại: Nhóm B, Cấp III