Thẩm tra thiết kế và dự toán dự án Khai thác mở rộng và nâng công suất Khu mỏ tuyển Đồng Sin Quyền, Lào Cai.

Thẩm tra thiết kế và dự toán dự án Khai thác mở rộng và nâng công suất Khu mỏ tuyển Đồng Sin Quyền, Lào Cai.

Khách hàng: Tổng Công ty khoáng sản – VINACOMIN

Địa điểm: Lào Cai

Năm: 2014

Mô tả sản phẩm: Đồng

Mô tả công suất: 90.000 T/n đồng;
2,5 triệu tấn quặng/năm

Lĩnh vực hoạt động: Khai thác và chế biến khoáng sản

Phạm vi công việc: Thẩm tra thiết kế và dự toán

Phân loại: Nhóm A, Cấp III