Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất H2SO4 công suất 400.000 tấn/năm của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao – Gói thầu “Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình”

Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất H2SO4 công suất 400.000 tấn/năm của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao – Gói thầu “Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình”

Khách hàng: Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Địa điểm: Lâm Thao

Năm: 2009

Mô tả sản phẩm: H2SO4

Mô tả công suất: 400.000 T/n

Lĩnh vực hoạt động: Hóa chất

Phạm vi công việc: Báo cáo nghiên cứu khả thi

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp II