Dự án Mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc thuộc Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Dự án Mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc thuộc Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Khách hàng: Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Địa điểm: Hà Bắc

Năm: 2007

Mô tả sản phẩm: Phân đạm

Mô tả công suất: 500.000 T/n

Lĩnh vực hoạt động: Phân bón

Phạm vi công việc: Báo cáo nghiên cứu khả thi

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm A, Cấp II