Hiệu chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Axit Sulfuric công suất 400.000 tấn/năm kết hợp phát điện công suất 12MW và xưởng sản xuất Sunphat Amon công suất 100.000 tấn/năm

Hiệu chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Axit Sulfuric công suất 400.000 tấn/năm kết hợp phát điện công suất 12MW và xưởng sản xuất Sunphat Amon công suất 100.000 tấn/năm

Khách hàng: Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao LAFCHEMCO

Địa điểm: Lâm Thao

Năm: 2013

Mô tả sản phẩm: H2SO4, Sunfat Amon

Mô tả công suất: 400.000 tấn H2SO4/năm

Lĩnh vực hoạt động: Hóa chất

Phạm vi công việc: Báo cáo nghiên cứu khả thi

Phân loại: Nhóm B, Cấp Đặc biệt