Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn

Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn

Khách hàng: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Địa điểm: Khu liên hợp xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiều, thành phố Đà Nẵng

Năm: 2020

Mô tả sản phẩm: Chất thải nguy hại rắn; nước thải sau khi xử lý

Mô tả công suất: Tổng công suất xử lý, tái chế CTNH rắn : 10.032 tấn/năm và xử lý nước thải 15.840 m3/năm
47,3 tỷ

Lĩnh vực hoạt động: Xử lý chất thải

Phạm vi công việc: Báo cáo nghiên cứu khả thi

Phân loại: Công trình Hạ tầng kỹ thuật, Nhóm C, Cấp II