Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Amôni Nitrat công suất 200.000 tấn/năm và các sản phẩm hoá chất khác

Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Amôni Nitrat công suất 200.000 tấn/năm và các sản phẩm hoá chất khác

Khách hàng: Tổng Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ – VINACOMIN

Địa điểm: Cụm công nghiệp xã Thái Thọ – huyện Thái Thụy – tỉnh Thái Bình

Năm: 2011

Mô tả sản phẩm: Amôni Nitrat

Mô tả công suất: 200.000 tấn/năm

Lĩnh vực hoạt động: Hóa chất

Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm A, Cấp Đặc biệt