Đầu tư mở rộng sức chứa và bến xuất xe ô tô xi téc tại Kho Hải Dương.

Đầu tư mở rộng sức chứa và bến xuất xe ô tô xi téc tại Kho Hải Dương.

Khách hàng: Công ty Xăng dầu B12

Địa điểm: Xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Năm: 2020

Mô tả sản phẩm: Cụm bể chứa xăng dầu

Mô tả công suất: Cụm 08 bể chứa, công suất 5.000 m3/bể; cụm 04 bể chứa, công suất 2.000 m3/bể.

Lĩnh vực hoạt động: Xăng dầu

Phạm vi công việc: Thẩm tra thiết kế

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp I