Khách hàng: Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

Địa điểm: Xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Năm: 2020

Mô tả sản phẩm:

Mô tả công suất: 30.000 DWT

Lĩnh vực hoạt động:

Phạm vi công việc:

Phân loại: Công trình Công nghiệp, Nhóm C, Cấp II/I