TIN TỨC

CECO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 24/5/2024, tại trụ sở công ty đã diễn ra hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thiết kế công nghiệp hóa chất. Tham dự hội nghị có các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc cùng toàn thể cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/5/2024.

Hội nghị đã nghe, xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2024; Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2024 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, các dự án EPC tồn đọng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Dự án NPK chưa hoàn thành quyết toán hợp đồng. Từ những yếu tố trên dẫn đến không hoàn thành kế hoạch do ĐHĐCĐ giao, lợi nhuận không đủ để chia cổ tức cho cổ đông.

ĐHĐCĐ thảo luận các nội dung trong chương trình họp

Hội nghị cũng đã nghe một số ý kiến từ phía đại diện cổ đông nắm quyền chi phối (ông Nguyễn Thủy Nguyên – Thành viên HĐQT) làm rõ về tình hình tài chính của công ty, những khó khăn, thử thách sắp tới khi dự án NPK bước vào giai đoạn quyết toán, công tác quản trị, cách xử lý, khắc phục thiệt hại từ Dự án NPK Cà Mau và xử lý các dự án EPC khác vẫn còn đang tồn đọng nhiều công nợ của công ty; Ý kiến của ông Vũ Minh Ngọc – Đại diện cổ đông lớn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về tình hình hoạt động SXKD chung của các đơn vị trong Tập đoàn.

Ông Nguyễn Thủy Nguyên – Thành viên HĐQT phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bao gồm tất cả nội dung do Hội đồng quản trị đề xuất với sự đồng thuận cao.

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đã thành công tốt đẹp trong sự đồng thuận cao./.

Bộ phận QLTT.

TIN TỨC LIÊN QUAN