Hai Linh Petroleum Warehouse, Ha Nam Hai Linh Co., Ltd

Hai Linh Petroleum Warehouse, Ha Nam Hai Linh Co., Ltd

Client: Công ty TNHH Hải Linh

Location: Xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Time: 2017

Product Description: Kho xăng dầu

Description of capacity:

Scope of activity: Xăng dầu

Scope of work: Thẩm tra thiết kế

Classify: Công trình Công nghiệp, Cấp II