Sorbitol factory with a capacity of 30,000 tons/year

Sorbitol factory with a capacity of 30,000 tons/year

Client: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Tây Ninh

Location: Tây Ninh

Time: 2011

Product Description: Sorbito

Description of capacity: 30.000 tấn/năm

Scope of activity: Công nghiệp tiêu dùng

Scope of work: Báo cáo nghiên cứu khả thi

Classify: Công trình Công nghiệp, Nhóm B, Cấp II