HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

CECO tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 25/4/2019 tại trụ sở, Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tham dự hội nghị có các thành viên trong Hội đồng quản trị, các kiểm soát viên, Ban Giám đốc Công ty và toàn thể cổ đông của Công ty.
Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo về công tác khai thác cơ sở vật chất, đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2019; Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019; Thông qua đề xuất BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
Hội nghị đã thông qua một số nội dung về nhân sự HĐQT: Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Hiên Ngang và ông Đinh Đức Bộ theo đơn từ nhiệm. ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung ông Ông Nguyễn Minh Ngọc - Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Kể từ sau Hội nghị, HĐQT Công ty có 3 thành viên. Dự kiến ông Nguyễn Thủy Nguyên sẽ giữ vị trí Chủ tịch HĐQT – Đồng đại diện theo pháp luật; Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
ĐHĐCĐ cũng thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty với những nội dung quan trọng như thay đổi tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp và quy định về quản trị công ty đại chúng; thay đổi quy định về Người đại diện theo pháp luật (từ 01 lên 02 người),… 
Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đã thành công tốt đẹp trong sự đồng thuận và nhất trí cao. Hội đồng quản trị và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty với nỗ lực và quyết tâm cao sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD các năm tiếp theo của Công ty
Một số hình ảnh tại sự kiện:
Phòng PTHT & NNL.