HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất

Ngày 21/4/2018 Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) đã tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tại Hội tường tầng 16, tòa nhà Hapro, số 11B phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Tham dự hội nghị có các thành viên trong Hội đồng quản trị, các kiểm soát viên, Ban Giám đốc Công ty và toàn thể cổ đông của Công ty.


Hội nghị đã nghe các báo cáo, tờ trình các nội dung quan trọng như :

- Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018;

- Báo cáo về công tác khai thác cơ sở vật chất, đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

- Báo cáo về hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2018;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (kèm BCTC);

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2018;

- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm kiểm soát viên và bầu bổ sung kiểm soát viên Công ty;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phương án bổ sung;

- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty đại chúng;

- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo về công tác khai thác cơ sở vật chất, đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2018; Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018; Miễn nhiệm kiểm soát viên và bầu bổ sung kiểm soát viên Công ty; Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phương án bổ sung; Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty đại chúng; Thông qua đề xuất BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017 do ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày đã tổng kết các hoạt động của Hội đồng quản trị và đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018:

- Hoạt động của HĐQT năm 2017 và mức thù lao của HĐQT năm 2017 và dự kiến kinh phí hoạt động năm 2018.

- Đánh giá về hoạt động của HĐQT và đánh giá hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty.

- Một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã tiến hành bầu bổ sung 01 kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2016-2020) với kết quả là:

 Bà Trương Thanh Vân đã trúng cử kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2016-2020).


Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết và Biên bản Hội nghị với sự đồng thuận 100%. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đã thành công tốt đẹp trong sự đồng thuận và nhất trí cao. Hội đồng quản trị và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty với nỗ lực và quyết tâm cao sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD các năm tiếp theo của Công ty.

Tags: null