Báo cáo thường niên năm 2011

 

  Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm 2011.

Trân trọng,