Quyết định sửa đổi Điều lệ Công ty về việc ghi nhận mức vốn Điều lệ mới

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Quyết định sửa đổi Điều lệ Công ty về việc ghi nhận mức vốn Điều lệ mới.

Trân trọng.

buca escort