Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch năm 2012

 

 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất