CBTT thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông CBTT thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Trân trọng.

buca escort