BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2020.

Trân trọng.

buca escort