CBTT về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông CBTT về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Trân trọng.