CBTT báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông CBTT báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Trân trọng.