CBTT hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông CBTT hợp đồng kiểm toán BCTC 2020.

Trân trọng.