Công bố kết luận của Thanh tra thuế

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Công bố kết luận của Thanh tra thuế.

Trân trọng.