CBTT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Hồng Hạnh và thay đổi kế toán trưởng công ty (Bà Nguyễn Tuyết Chinh thay bà Nguyễn Thị Thủy)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông CBTT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Hồng Hạnh và thay đổi kế toán trưởng công ty (Bà Nguyễn Tuyết Chinh thay bà Nguyễn Thị Thủy).

Trân trọng.