CBTT thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, Trưởng Ban kiểm soát công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông CBTT thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, Trưởng Ban kiểm soát công ty.

Trân trọng.