CBTT về Biên bản hội nghị ĐHĐCĐ (bản sửa lỗi)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông CBTT về Biên bản hội nghị ĐHĐCĐ (bản sửa lỗi).

Trân trọng.