CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020. 

Trân trọng.