Thông báo lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 sang ngày 30/6/2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 sang ngày 30/6/2020.

Trân trọng.