Báo cáo tài chính riêng năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông  Báo cáo tài chính riêng năm 2019.

Trân trọng.

buca escort