LIÊN HỆ

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm kiểm soát viên và sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm kiểm soát viên và sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.

Trân trọng.